Katlumāju modernizācija

Katlumāju modernizācija

Vairākuma esošo enerģētikas objektu zemās efektivitātes galvenais iemesls ir galvenā ģenerēšanas un katlu aprīkojuma augstais nodiluma līmenis. Pagaidām enerģētiķiem nākas strādāt ar aprīkojumu, kurš nereti darbojas jau kopš PSRS laikiem. Līdztekus jaunu jaudu būvniecībai tiek pētīti arī esošā aprīkojuma modernizācijas, tā resursu paildzināšanas un lietderības koeficienta paaugstināšanas ceļi.

Lūk, daži no tiem:

 • Siltumapgādes objektu pirmsprojekta apsekošana
 • Jaunu katlumāju celtniecība
 • Katlumāju modernizācija un rekonstrukcija
 • Resursu taupošu tehnoloģiju ieviešana

 
Siltumapgādes objektu pirmsprojekta apsekošana var tikt veikta tikai pēc jebkura projekta īstenošanas pilnā apjomā:

 • Pēc pieslēgto siltuma slodžu precizēšanas;
 • Pēc siltuma slodžu blīvuma analīzes;
 • Pēc katlumāju piedāvātās un darba jaudas pietiekamības pakāpes analīzes, ņemot vērā siltumu ģenerējošā aprīkojuma nepieciešamo rezervēšanu, tā ielādes līmeņa optimizēšanas rezervju atklāšanu;
 • Pēc enerģētiskās efektivitātes raksturlielumu un zudumu samazināšanas iespēju precizēšanas visos energoģenerācijas sistēmas elementos;
 • Pēc ātrās reaģēšanas sistēmas izveides ārkārtas situāciju gadījumiem siltumapgādes sistēmās.

 
Katlumāju modernizēšana. Dažādiem objektiem tiek piedāvāts apjomīgs pasākumu komplekss aprīkojuma nomaiņai un katlumājas modernizācijai:

Kurināmā sagatavošana un kurināmā padeve:

 • Kurināmā patēriņa regulēšanas automatizētās sistēmas uzstādīšana
 • Kurināmā padeves sistēmas rekonstrukcija
 • Cietā kurināmā (ogļu, kūdras, biomasas) unificēšana, to granulējot un homogenizējot
 • Kurināmā tilpņu nomaiņa un siltumizolācijas izveide
 • Cietā kurināmā konteineru piegādes patērētājam organizācija
 • No piegādātāja saņemtā kurināmā kvalitātes un apjoma ieejas kontroles ieviešana
 • Kurināmā uzglabāšanas un padeves sistēmu rekonstrukcija, uzstādot augstražīgu un drošu aprīkojumu kurināmā pārstrādāšanai un tā transportēšanai pa katlumājas ražošanas iecirkņiem
 • Cietā kurināmā manuālās padeves kurtuvju aizvietošana ar automātiskās iesviedes kurtuvēm
 • Kurināmā sagatavošanas, transportēšanas, glabāšanas, padeves un sadegšanas sistēmu vadības automatizācija
 • Atjaunot vai organizēt kurināmā aizneses atgriezes un sagatavošanas sistēmas un citi pasākumi.


Katlumāju aprīkošana ar uzskaites un automātikas iekārtām:

 • Automātiskās kontroles sistēmu uzstādīšana katlumājas darba kontrolei no vienotās dispečeru pults
 • Degvielas patēriņa uzskaites komerciekārtu uzstādīšana
 • Iekārtu uzstādīšana siltuma patēriņa uzskaitei katlumājas izejā
 • Ūdens patēriņa iekārtu uzstādīšana
 • Kontroles un mērījumu iekārtu uzstādīšana saražotā siltuma kvalitātes un kvantitātes un siltumnesēja kvalitātes vadīšanai

Siltumnesēja sagatavošanas (ūdens sagatavošanas) sistēmas pilnveidošana:

 • Siltumnesēja sagatavošanas sistēmu modernizācija
 • Tīkla ūdens kompleksā apstrāde
 • Atdzelžošanas staciju uzstādīšana
 • Siltumnesēju sagatavošanas sistēmu vadīšanas automatizēšana
 • Katlumājas un tīkla ūdens loku nodalīšana (tur, kur nav iespējams īsos termiņos nodrošināt siltumnesēja kvalitātes saglabāšanu katrā siltumapgādes sistēmas elementā)


Katlu nomaiņa:

 • Visu pašdarināto katlu un novecojušo modeļu katlu nekavējoša nomaiņa
 • Savus resursus izstrādājušo gāzes katlu nomaiņa, tai skaitā aizvietošana ar jaudīgākiem, ogļu katlu nomaiņa vai rekonstrukcija, nemainot kurināmā sadedzināšanas tehnoloģisko shēmu kurtuvēs ar degšanu slāņos, paaugstinot katlu lietderības koeficientu līdz 75-80%
 • Manuālās padeves koksnes un ogļu katlu aizvietošana ar pirolītiskās sadegšanas vai verdošā slāņa automatizētajiem katliem ar kurināmā padevi ne biežāk kā vienu reizi diennaktī
 • Rekonstruēt katlus, kuros izmantota tehnoloģiskā shēma ar kurināmā sadegšanu verdošā slāņa kurtuvēs
 • Katlu konvekcijas daļu nomaiņa
 • Cauruļu siltummaiņu aizvietošana ar plākšņu siltummaiņiem
 • Aizplūstošo gāzu siltuma utilizēšanas organizācija kontakta siltummaiņos

Degļu nomaiņa un kurināmā sadegšanas režīmu optimizēšana:

 • Gāzes un šķidrā kurināmā katliem: degļu iekārtu nomaiņa ar pneimatiskajām izsmidzināšanas iekārtām (izsmidzinātājiem ar pretēji novirzītām strūklām), kas ļauj par 5-10% palielināt katla agregāta lietderības koeficientu, pazemināt mazuta (naftas) uzsildīšanas temperatūru un būtiski samazināt slāpekļa oksīdu izmešus. Līdztekus tiek atrisināta kurināmā sadedzināšanas problēma ar mazu gaisa pārdaudzumu 3-10% apmērā, plašā diapazonā regulējot siltumražīgumu (10-120%)
 • Degļu uzstādīšana ūdens-naftas emulsijas sadedzināšanai
 • Šķidrā kurināmā uzglabāšanas tvertņu nomaiņa
 • Pūšamā gaisa ņemšanas shēmas nomaiņa
 • Kurināmā degšanas režīmu optimizācija, regulāri ieregulējot katlus un ieviešot gāzu analizēšanas sistēmas
 • Siltuma patēriņa samazināšana pašu vajadzībām
 • Katlumājas pamataprīkojuma un palīgaprīkojuma darba režīmu kontrole un automatizācija
 • Katlumāju dūmvadu cauruļu remonts

Piedziņas modernizācija un regulējamā elektropiedziņa:

 • Ventilatoru piedziņā
 • Barošanas un tīklu sūkņu piedziņā
 • Dūmsūcēju piedziņā

Pēdējie projekti

 • 0022_Bueltmannshof_01-2-.jpg
 • 0035_WPS_Raum.jpg
 • 0056_Solar_WI38472-1-.jpg
 • 416_DSC7952-1-.jpg
 • 416_DSC8114-1-.jpg
 • 6143__R2M5436.jpg
 • 6169_Bayreuth_Keller03.jpg
 • 6277_ISS_Dome_Keller_1.jpg
 • 6304_Speicher-1-.jpg
 • Kesselhaus_MA_001.jpg
 • IMG_6936.jpg
 • IMG_6938.jpg
 • IMG_6941.jpg
 • IMG_6943.jpg
 • IMG_6945.jpg

P.S. Mūsu partneri:

Karme Filtrs Latvija; Sep Latvija; Robert Bosch Deutschland; Cameron USA.; GWC Water Consultant GmbH; CIB UNIGAS S.p.A.; EKOL, spol. s r.o.; CS Combustion Solutions GmbH